Partiprogram 2015-18

 

Österåkerspartiet

 

Österåkerspartiet är ett borgerligt lokalt parti utan bindningar på rikspolitisk nivå, verksamt inom skärgårdskommunen Österåker.

 

Österåkerspartiet vill att skärgårdskommunen Österåker ska fortsätta vara en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. En kommun att trivas och känna sig trygg i.

 

Österåkerspartiet vill medverka till att skärgårdskommunen Österåker genererar sysselsättning och god ekonomi.

 

Vårt engagemang 2011-2014

 

Under den pågående mandatperioden har Österåkerspartiet varit representerat i samtliga kommunens nämnder och råd. Dessutom i skärgårdskommunen Österåkers bolag, Österåkers vatten och Armada.

 

Österåkerspartiet har aktivt deltagit i utformningen av kommunens översiktsplan, samt detaljplaneringen av Svinninge-Svartgarn, Näsområdet, Täljöviken, östra Kanalstaden och den framtida västra Kanalstaden mm.

 

 Vår vision 2015-2018

Österåkerspartiet är ett parti med kort väg mellan medlemmarna och den förda politiken.

 

Positivitet är ett laddat ord för många men vi i Österåkerspartiet tror att vi skulle ha betydligt trevligare i vår vackra skärgårds-kommun om vi kunde sprida lite positiva ”vibbar” omkring oss. Att t.ex. ta ner skylten ”nej till allt” skulle vara en god början. Samarbete bygger på positivitet och gemenskap. Det är inget som bara finns, det måste vi skapa. Det kan vi bara skapa tillsammans.

 

Under den kommande mandatperioden vill Österåkerspartiet göra ännu större insatser för att utveckla näringslivet i kom-munen.

 

Österåkerspartiet vill också skapa förutsättningar för god tillväxt och därmed fler arbetstillfällen. För detta behövs ett gott företagsklimat med goda förutsättningar till expansion. Österåkerspartiet vill värna om god utbildning och kompetensutveckling i Österåkers kommun

 

Närproducerade råvaror

 

Österåkers kommun har flera kök för matproduktion till skolor och omsorg.

 

Vi har medverkat till att köpa in närproducerade råvaror som ger kortare transporter och mindre miljöbelastning. Bättre kvalitet och större tillgänglighet på grund av de kortare leveransavstånden. Dessutom bidrar vi till färre byråkratiska inköpsrutiner.

 

I Österåkers kommun finns jordbrukare som utan problem delvis kan förse kommunen med närproducerade råvaror. Färska råvaror som produceras med mindre giftanvändning är vad vi alla vill ska serveras våra barn och gamla i skolan och omsorgen.

 

Österåkerspartiet kommer att fortsätta verka för att närproducerade produkter och dess producenter ska få ett större inflytande än tidigare.

 

 Ekonomi

 

Österåkerspartiet tror inte på höjda skatter, därför vill Österåkerspartiet sträva efter att kommunens intäkter och utgifter ska vara lika stora (i balans). Österåkers kommun måste hela tiden rationalisera och planera för större framtida investeringar genom att fondera pengar i förväg.

Österåkerspartiet vill skapa ett ännu mer företagsvänligt klimat i Österåkers kommun. När företagen trivs i vår kommun skapas automatiskt förutsättningar för fler arbetstillfällen.

 

Skolan

 

Skolan skall utbilda och föräldrarna skall fostra, barnen. Skolan behöver stöd från föräldrar i sin verksamhet. Engagerade föräldrar är ett viktigt mål för Österåkerspartiet. Det är därför viktigt att föräldrarna ständigt följer barnens utveckling i samarbete med läraren.

 

Alla barn med särskilda behov ska beredas möjlighet att gå i kommunens skolor.

 

Alla barn ska ges samma chans oavsett om kompetensen finns i annan kommun.

 

De äldre

 

Österåkers äldre invånare är en tillgång i kommunen. Många vill aktivt delta i kommunlivet och Österåkerspartiet vill stödja detta. Österåkerspartiet har stor respekt för de kunskaper och den erfarenhet de har samlat på sig under ett långt liv. Österåkers-partiet tycker att de som vill och kan ska kunna dela med sig av sina livserfarenheter till kommande generationers människor. Österåkerspartiet vill verka för att skapa mötesplatser för aktiviteter som behövs där man kan träffas och dela sina intressen.

 

Medborgare

 

Österåkerspartiets syn på vuxna, ungdomar och barn med sociala problem är att de på ett tidigt stadium ska prioriteras.

 

Kriminellt beteende kan aldrig tolereras oavsett ålder eller andra omständigheter. Mobbning och annat oordnat beteende i skolan kan heller inte accepteras. Det är skolledningens ansvar att ha kontroll över detta.

 

Kultur

 

Kultur är bland annat hur vi lever och umgås, kort sagt våra kontaktmönster, behandling av barn-, ungdoms- och könsfrågor. Vidare våra relationer till andra människor och kulturer. Bygga och integrera vår närmiljö med hänsyn till estetiska och kulturella värderingar är något att verkligen värna om.

 

Utveckling

 

Österåkerspartiet vill att kommunen utvecklas till att vara en kommun med tydlig skärgårdsstadsprägel.

 

Österåkerspartiet vill lyfta fram Österåkers rika historia så att fler får tillgång. Österåkerspartiet vill dessutom utveckla alla kom-munens kvaliteter.

 

Välkomnande

 

Infarten till Åkersberga är i stort behov av en ansiktslyftning och uppsnyggning. För den som kommer första gången till Österåkers kommun ska entrén väcka intresse, inte anstöt.

 

Skärgården

 

Österåkerspartiet anser att öbor är en missgynnad grupp i kommunen. Österåkerspartiet vill värna också deras intressen. Österåkerspartiet vill även verka för att våra idag obebodda öar ska förbli obebodda till framtida generationers glädje och nytta.

 

Trafikmiljön

 

Österåkerspartiet vill förbättra trafiksäkerheten med planskilda korsningar och rondeller där det är lämpligt och möjligt.

 

Österåkers kommun är i stort behov av fler och bättre infartsparkeringar för att förbättra och förenkla för de som vill åka med kommunala färdmedel.

 

Österåkerspartiet anser att beslutet om utbyggnaden av pendeltågstrafiken med bland annat dubbelspår på Roslagsbanan, kommer att lösa många problem. Österåkerspartiet vill minska bilåkandet med en kreativ lösning på den kommunala när- och tvärtrafiken. Österåkerspartiet vill påskynda utbyggnaden av gång- och cykelvägar vid Össebyvägen samt till Domaruddens friluftsområde.

Österåkerspartiet vill påskynda busstrafiklösningen på Ljusterö.

 

Österåkerspartiet vill påskynda utredningen om trafikplatsen vid väg 276/Isättravägen (Singö handel)

 

Vägrensräcken har monterats upp i båda körriktningarna längs väg 276 norr om Åkersberga.  Österåkerspartiet vill att mitt-barriärer och cykel och gångvägar byggs så fort som möjligt för att öka trafik-säkerheten. Här rör sig både bilar, oskyddade trafikanter och vilt, vilket ger en ökad olycksrisk.

 

Polisen

 

I vårt toppmoderna högteknologiska samhälle är vi tvungna att bereda plats för ordning och reda på gator och torg.

 

Vi vill skapa en polisstation värd namnet. Öppen för allmänheten dygnet runt året runt med aktiva poliser både i bilar och patrullerande i kvarteren

 

Vårt boende

 

Österåkerspartiet har under lång tid drivit frågan om att bygga små och billiga bostäder för alla åldrar. Detta kan nu förverkligas. Med fler mindre bostäder, vill fler bo kvar i kommunen. Privata initiativ på området välkomnas.

 

I förnyelseområdena finns områden med likartade tomtstorlekar som är planlagda. Det som begär bygglov utöver vad planen medger, är beroende av s.k. grannyttranden. Om man har en god relation till sina grannar är allt frid och fröjd. Har man inte det slutar ärendet ofta med överprövningar hos Länsstyrelsen. Detta medför att ärendena får mycket långa handläggningstider. Kanske både ett och två år som medför stora och onödiga kostnader för de inblandade. Österåkerspartiet vill att kommunen ska ha möjlighet att upphäva gamla planer för att undvika dessa problem.

 

Vi i Österåkerspartiet när också en vision om en toppmodern, högteknologisk, klimatsmart och sjönära småstad i skärgårds-kommunen Österåker. Vi vill påskynda byggstarten av västra Kanalstaden där moderna innovativa kommunikationer utan behov av egen bil ska stå i centrum. Man ska lätt kunna förflytta sig från t.ex. det nya området vid Täljöviken till centrala delarna av Åkersberga. Man ska med andra ord inte behöva köra egen bil för att  förflytta sig inom kommunen.

 

Sport och motion

 

Österåkerspartiet vill påskynda Röllingby sportcentrum där det ska beredas möjlighet till varierade aktiviteter såsom en motorgård, baskethall, barnteater, barnfilmklubb, schackklubb etc. Dessutom bör sportcentrum utformas på ett sådant sätt att även funktionshindrade kan åtnjuta goda fritidsaktiviteter.

 

Övrigt

 

Österåkerspartiet vill att gruppstorleken minskas i förskolorna och ser det som ett angeläget mål. Österåkerspartiet vill ha stor valmöjlighet i dagbarnvården.

 

Österåkerspartiet vill ha en kommunal gymnasieskola med framsynta och slagkraftiga utbildningsprogram som klarar konkurrensen med de privata alternativen. Österåkerspartiet vill att skolmåltider även i framtiden skall vara avgiftsfria.

 

 

Österåkerspartiet önskar en satsning på förebyggande verksamhet med fler fältarbetare som är ute bland kommunens ungdomar när de är ”ute på stan”.

 

Österåkerspartiet önskar god samverkan mellan skola, sociala myndigheter och föräldrar..

 

 

Öka din påverkan i skärgårdskommunen Österåker – Rösta på Österåkerspartiet

Kontakta gärna kansliet på nedanstående adress.

Österåkerspartiet

Mariehällsv 18

184 38  Åkersberga

Tel: Lennart Berneklint 08-540 208 66 Mobil: 0762-81 29 02

E-post: Lennart.berneklint@politik.osteraker.se

E-post: osterakerspartiet@gmail.com

Hemsida:  http://osterakerspartiet.se